Skip to main content

Algemene voorwaarden

De kosten per behandeling zijn inclusief BTW en dienen ter plaatse met een betaalverzoek te worden voldaan (er is geen mogelijkheid tot betalen met pin). De Blessure Specialist is NIET aangesloten bij een zorgverzekeraar*.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.

Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.

Voor de diensten d.m.v. een factuur, graag de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van factuurnummer en klantnummer. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het De Blessure Specialist vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

De activiteiten van de De Blessure Specialist valt onder overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers.

*Vergoeding

Houd er rekening mee dat behandelingen van De Blessure Specialist niet gedekt zijn door de verzekering. Het kan echter zijn dat je werkgever bereid is om de kosten geheel of gedeeltelijk te dekken. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verantwoordelijk voor het welzijn van hun werknemers en veel werkgevers zijn bereid hieraan bij te dragen. Het is de moeite waard om na te gaan of je de kosten bij je werkgever kunt indienen.

Zorgkosten die niet door de basisverzekering worden vergoed, kunnen in bepaalde omstandigheden fiscaal aftrekbaar zijn. Raadpleeg de website van de belastingdienst om te zien of je aan de voorwaarden voldoet.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

De Blessure Specialist, handelend onder de naam De Blessure Specialist, te Lelystad, ingeschreven bij K.v.K. Almere Flevoland, onder nummer: 65631803 , enerzijds en deelnemende consument of bedrijf anderzijds.

De Blessure Specialist is gespecialiseerd in Mylogenics, Rehabilitation Training, Personal Hormonal Profiling, Voedingsbegeleiding, Sportmanipulatie, Biomechanica en Sportmassage.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: De Blessure Specialist

Cliënt: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met De Blessure Specialist voor een vorm van bovengenoemde dienstverlening in het kader van fysieke (prestatie)verbetering.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cliënt diensten afneemt bij De Blessure Specialist dan wel voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op alle diensten en activiteiten van De Blessure Specialist zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de activiteiten en diensten van De Blessure Specialist geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van bovengenoemde of aanverwante activiteiten en diensten zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Bij twijfel hierover dient de deelnemer zijn of haar arts te raadplegen alvorens gebruik te maken van de activiteiten en diensten. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Tijdstip en plaats

In overleg zullen De Blessure Specialist en de cliënt de behandeling inplannen waar en wanneer deze worden aangevangen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is De Blessure Specialist bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Indien afspraken niet tijdig, binnen 48 uur, worden geannuleerd behoudt De Blessure Specialist zich het recht voor de behandeling in rekening te brengen.

Artikel 4. Uitvoering van de behandeling

Op De Blessure Specialist rust de verplichting tot het, gelet op behandelen van de cliënt gedurende de dienst. De Blessure Specialist voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een behandelingsverplichting; dat wil zeggen dat De Blessure Specialist niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel. Indien De Blessure Specialist verhinderd is heeft hij het recht om een andere gecertificeerde Sportmasseur, Manuel Therapeut of Mylogenics Practitioner in te schakelen zodat de dienst doorgang kan vinden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Voor elke door De Blessure Specialist aanvaarde behandeling geldt dat sprake is van een behandelingsverplichting. De Blessure Specialist kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten dan wel gevolgen en/of letsel. Deelname aan onze behandeling geschiedt dan ook geheel op eigen risico.

De Blessure Specialist is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een dienst of behandeling-methode. Oefeningen-adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is De Blessure Specialist niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door De Blessure Specialist georganiseerde activiteiten en diensten.

De Blessure Specialist is niet aansprakelijk als de cliënt op enigerlei schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de behandelaar gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt.

De cliënt verklaart hierbij dat hij of zij onderhavige diensten zoals omschreven in deze algemene voorwaarden van De Blessure Specialist uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de cliënt worden gedragen. De cliënt verklaart hierbij reeds voor nu, alsdan later, afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van schade in de vorm van vergoeding van (on)kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van activiteiten en diensten die De Blessure Specialist aanbiedt.

De cliënt is jegens De Blessure Specialist aansprakelijk wanneer De Blessure Specialist op enigerlei (wijze) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de behandelaar gegeven instructies aan deze cliënt. De cliënt dient De Blessure Specialist te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere cliënten veroorzaakt.

Artikel 6. Ontbinding/opschorting

De Blessure Specialist is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is niet mogelijk. Wel kunnen de behandeling worden opgeschort op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het door u betaalde of verschuldigde bedrag. Het stopzetten van de overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van het afnemen van een activiteit of dienst zal De Blessure Specialist meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is De Blessure Specialist gerechtigd de cliënt de toegang tot de dienst te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de dienst niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan De Blessure Specialist te voldoen.

Indien De Blessure Specialist over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag De Blessure Specialist een bedrag van EUR 40,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van De Blessure Specialist zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is De Blessure Specialist gerechtigd de prijzen te verhogen. De cliënt heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

De strippenkaarten en pakketten zijn geldig bij een eenmalige betaling. Ze zijn één jaar geldig en kunnen gedeeld worden met huisgenoten.

De strippenkaarten en pakketten dien je bij de eerste behandeling volledig te betalen.

Artikel 8. Ziekmelding

Indien de cliënt niet kan deelnemen aan een behandeling wegens ziekte, wordt verwacht dat de cliënt dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan De Blessure Specialist. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 3 maanden worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 9. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De Blessure Specialist is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de behandelaar behoudt De Blessure Specialist het recht desbetreffende diensten te annuleren dan wel een andere gecertificeerde behandelaar in te zetten. Op algemene erkende feestdagen gaan de behandelingen niet door. Als de cliënt op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

Artikel 10. Gezondheid

De cliënt verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies en/of behandeling van de behandelaar zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen en ondergaan. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de diensten, dan wel overeenkomst met De Blessure Specialist aan te gaan, zijn arts te raadplegen voor advies.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid (dit artikel dient gelezen te worden als eenvoudige uitwerking van de privacyverklaring en vervangt deze niet).

De Blessure Specialist dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. De Blessure Specialist is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. De Blessure Specialist is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor het behandeltraject gebruikt alsmede administratieve doeleinden van De Blessure Specialist en overige behandelaars gebruikt. Desbetreffende gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. De Blessure Specialist houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Klantgegevens worden gebruikt om informatie omtrent De Blessure Specialist te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 12. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door De Blessure Specialist. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De Blessure Specialist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met De Blessure Specialist die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde instantie naar voorkeur van De Blessure Specialist.

Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. De Blessure Specialist is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door De Blessure Specialist voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van De Blessure Specialist. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van De Blessure Specialist.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van De Blessure Specialist zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door De Blessure Specialist ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie en van samenwerkende behandelaars. Alle door de cliënten verstrekte stukken mogen niet door De Blessure Specialist zonder voorafgaande toestemming van de cliënt  openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de cliënt.

Artikel 14. Klachten en Geschillen

De Blessure Specialist voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Blessure Specialist is geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) en via het Solidariteitsfonds Wkkgz als verbindende schakel via Quasir aangesloten bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. De Blessure Specialist heeft door zijn registratie een klachtenfunctionaris en een portaal waar de deelnemer met een klacht naartoe kan quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen Wanneer de klacht leidt tot een geschil, neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil de zaak in behandeling. De deelnemer kan dat met deze link in gang zetten: zorggeschil.nl/melding.

Disclaimer behandelingen en diensten

De informatie en treatment (Mylogenics-behandeling, sportmanipulatie, sportmassage en biomechanica), evenals het oefeningen-, trainings-, voedings- en supplementenadvies wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd en samengesteld. Desondanks kan geen van bovengenoemde zaken worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een gekwalificeerde arts of therapeut. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel altijd contact op zou moeten nemen met uw gekwalificeerde arts of therapeut. De Blessure Specialist, Overload Worldwide, Fundamentals, Dokter Mulder .nl, Wellness Academie en Pinnacle Performance kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie en Treatment niet voldoet aan juist- heid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie en treatment, evenals het trainings-, voedings- en supplementen- advies geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Disclaimer De Blessure Specialist, Fundamentals producten en supplementen

De informatie van onze producten/supplementen is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is in geen enkel opzicht bedoeld als voorschrift, aanbeveling of behandeling.

Consulteer uw arts of medisch behandelaar voor gebruik van onze producten/supplementen indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, indien u een medische conditie heeft of wanneer u medicatie gebruikt.

De producten/supplementen, uitingen en beschrijvingen in onze brochures en website(s) zijn niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies en niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of preventie van enige ziekte of aandoening.

Raadpleeg altijd uw arts of medisch behandelaar met betrekking tot vragen over uw medische toestand of symptomen. Voor onze producten/supplementen geldt dat sommige vitamines, mineralen, kruiden of andere voedingsstoffen mogelijk interacties kunnen hebben met receptmedicatie. Raadpleeg uw arts voor advies. Lees altijd voor gebruik de productlabels met betrekking tot waarschuwingen voor specifieke ingrediënten en gebruik.

Aan de productbeschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Productbeschrijvingen zijn niet geëvalueerd door enige overheidsinstelling en er kunnen geen medische claims aan worden ontleend.

Alle beschreven producten zijn bedoeld als voedingssupplementen en producten voor gezondheid en welzijn.

De productbeschrijvingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, in verband met de vele en steeds veranderende wetgevingen en mogelijke onvolkomenheden accepteert De Blessure Specialist, Fundamentals geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en overname van enige productbeschrijving.

Producten en supplementen: vanwege het gebruik van natuurlijke ingrediënten kunnen er tussen de verschillende chargenummers afwijkingen in kleur en/of geur voorkomen.

Deze onderlinge verschillen doen niets af aan de kwaliteit van het supplement.

Wijzigingen in samenstelling of uitvoering zijn voorbehouden.

Productafbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Close Menu

De Blessurespecialist
Werfweg 1 – nr. 22
8243PG, Lelystad – Bedrijventerrein Noordersluis